నవరాత్రులు 5 వ రోజు : అమ్మ ‘చదువుల తల్లి’గా అనుగ్రహం

”యా కుందేందు తుషారహార దవళా యాశుభ్ర వస్త్రాన్వితా యా వీణా వరదండ మండిత కరా యశ్వేత పద్మాసనా యాబ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభ్రుతి భిర్దేవైస్సదా పూజితా సమాంపాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేష జాడ్యాపహా” నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఈ రోజు ఐదో రోజుకు(ఆశ్వయుజ శుద్ధ పంచమి., ఆదివారము) చేరుకున్నాయి. ఈ మూలా నక్షత్రం రోజున అమ్మ …సరస్వతీ దేవిగా భక్తులకు దర్శనమిస్తుంది. జ్ఞానానికి అధిష్టాన దేవత అయిన సరస్వతి… బ్రహ్మ చైతన్యంతో హంస వాహనాన్ని అధిష్టించి భక్తులకు దర్శనమిస్తుంది.