కరోనా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడానికి సిద్దమేనా ?

  • వేచి ఉంటాము (100%, 1 Votes)
  • అవును (0%, 0 Votes)
  • కాదు (0%, 0 Votes)

Total Voters: 1

Vote | Polls

Start Date: March 14, 2020 @ 9:19 am
End Date: No Expiry