‘శివపంచాక్షరి’ స్త్రోత్ర శ్రవణం…ఓ అద్బుత భక్తి విన్యాసం

ఈ వీడియోని సభక్తితో అందించిన వారు: శివ టీవి స్వరకల్పన: ప్రముఖ సంగీత దర్శకులు సాయి శ్రీకాంత్ పాడిన వారు:`