శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రమ్

‘ నా కార్తకసమో మాసో క కృతేన సమం యుగమ్‌, న వేదసదృశం శాస్త్రం స తీర్థం గంగయా సమమ్’ అని స్కంద పురుణంలో ఉంది. అంటే కార్తీక మాసానికి సమానమైన మాసమేదీ లేదు,…